INSPIRATIE VOOR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN


Volgend jaar mogen we met z’n allen twee keer naar het kieshokje.  Een eerste keer in juni, voor de parlementen.  En een tweede keer in oktober, om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.  Politieke partijen zijn nu al druk bezig met het samenstellen van hun lijsten, en met het voorbereiden van hun programma, ook in onze stad.

Ter inspiratie voor onze Brugse politici, hebben we onze voorstellen opgesomd in een memorandum dat we verstuurd hebben naar de voltallige gemeenteraad.  Je vindt het hieronder.


GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT BRUGGE – MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Als Grootouders voor het Klimaat Brugge hebben wij altijd gezegd dat we het ambitieus klimaatplan dat de stad Brugge zélf goedgekeurd heeft, in principe een GOED plan vinden. Alleen willen we ook dat het daadwerkelijk en onverkort gerealiseerd wordt,

en dat is nog een ander paar mouwen.


Wat moet er gebeuren, wil men dat ook werkelijk waar maken? Om te beginnen moet er nog DEZE legislatuur een ernstige financiële doorrekening gemaakt worden van het Brugse klimaatplan. Men moet eerst weten hoeveel dat allemaal gaat kosten, en hoe we dat zullen financieren. Dan (pas) kunnen we beginnen aan de opmaak van een gedetailleerde planning, met duidelijke prioriteiten, en met een tijdstabel én bijhorende kredieten.


Met de tot nu toe aangewende kredieten zullen we er overigens niét komen, zoveel is duidelijk. Vandaar dat wij gaan voor een grote klimaatlening, die de broodnodige initiatieven en dito omkadering meteen op gang kan brengen: dat is investeren in de toekomst.


Niet alles moet evenwel van de stad komen, we denken dat ook private partners kunnen aangesproken worden én dat we nog meer een beroep kunnen doen op Europese dossiers.


Een plan opmaken heeft echter geen zin als er ook niet aan een consequente en nauwgezette opvolging gedacht wordt. Het is immers àl te gemakkelijk om te stellen dat we tegen 2030 onze CO2-uitstoot zullen halveren, als we ondertussen niet weten welk deel van de weg we al afgelegd hebben, of liever: welke achterstand we inmiddels al opgelopen hebben op het voorziene tijdsschema. Met andere woorden: we moeten de vinger aan de pols houden, alleen met tussentijdse evaluaties en aanpassingen weten we écht of we op schema zitten.


Uiteraard heeft de Brugse schepen van klimaat en energie hierin een grote verantwoordelijkheid, maar zij niet alleen. Heel wat cruciale punten van het Brugse klimaatplan zitten ook bij andere schepenen, die vaak ook hun eigen weg gaan. Daarom pleiten wij er ook voor dat er een soort coördinerende mandaathouder komt voor klimaat, met ruime bevoegdheden: hij of zij volgt bij de onderscheiden schepenen de concrete invulling op van het gedetailleerd en gefaseerd actieplan. Deze figuur kan dus ook aan de alarmbel trekken wanneer men in bepaalde domeinen achter blijft op de vooropgezette doelstellingen. Ook voor klimaat dus een soort hoofdcoördinator, zoals we dat nu al hebben voor de grote projecten en bouwwerken in de stad.


Renoveren
Wil het Brugse klimaatplan in de realiteit slagen, dan moet er om te beginnen nog heel wat gebeuren in verband met het energetisch renoveren van woningen in Brugge: 14.500 tegen 2030, zo staat het in het Brugse klimaatplan, dat lukt niét als we verder gaan zoals we nu bezig zijn. Er moet een one stop shop komen, met een centraal aanspreekpunt waar je alle stadsdiensten in verband met energie sàmen kan bereiken, want anders zien de mensen door de bomen het bos niet meer.


Klimaat én sociaal kunnen trouwens ook hand in hand gaan. Maak om te beginnen een strak meerjarenplan op om alle sociale woningen die daarvoor in aanmerking komen, te voorzien van zonnepanelen én van een goeie dakisolatie. Help sociale drempels te overwinnen bij de energetische renovatie, door bijvoorbeeld een

rollend fonds te voorzien: met de aldus uitgespaarde energie-rekeningen kunnen de aanvankelijke investeringen terug gerecupereerd worden, zodat uiteindelijk iedereen erbij wint.
Wil men de burgers aanzetten om hun woningen te renoveren, dan zal er echter ook al bij aanvang duidelijkheid moeten komen in verband met de warmtekaart die de stad heeft laten opmaken. Zowel bedrijven als particulieren vragen van de stad nu klare taal: komt er nu al dan niet een warmtenet in hun directe omgeving, en zo ja, binnen welke termijn? Mensen moeten dit weten, vooraleer ze zélf in actie kunnen schieten.


Hernieuwbare elektriciteit
Wil Brugge écht de doelstellingen van het klimaatplan halen, dan kan de grootste CO2-reductie ongetwijfeld gerealiseerd worden door in onze regio meer een beroep te doen op windenergie. Maak dus een gedetailleerd plan op voor bijkomende windturbines in het havengebied en in de industriezones. Maak ook samen met de provincie uw trekkersrol waar in de Brugse regio en in het burgemeestersoverleg.


Maak zélf ook werk van meer zonne-energie in Brugge. Voorzie àlle gunstig gelegen woningen van Vivendo van zonnepanelen en start zélf (of via de WVI) energiegemeenschappen op voor wie geen zonnepanelen op zijn of haar dak kan plaatsen. Maak ook een lijst op van de gebouwen van de stad en het OCMW waar Brugse coöperaties zonnepanelen kunnen plaatsen: dat is de ideale manier om er ook mensen in de buurt bij te betrekken.


Mobiliteit
Mobiliteit is niet alleen iets wat veel mensen in hun dagelijkse leven raakt, het is ook een belangrijk onderdeel van de klimaatzaak. We moeten in de komende jaren zoveel mogelijk het autoverbruik verminderen. Dat kàn als we bijvoorbeeld van de héle Brugse binnenstad een fietszone maken, als we niet langer toestaan dat toeristen het “ei” van Brugge inpalmen op zoek naar ergens een parkeerplaatsje: de parkings in de binnenstad moeten dringend voorbehouden worden voor bewoners en werknemers en er moet ook een distributiecentrum komen buiten het “ei” voor de toelevering, waardoor die verder fossielvrij zou kunnen.


Uiteraard is ook goed openbaar vervoer een belangrijk item. Wij vragen een evaluatie én aanpassing van het nieuw bussenplan en veel meer duidelijkheid over het toekomstige vervoer op maat: voor mensen die géén auto hebben is dat géén detail, zeker weten. Vergelijk ook het regionaal vervoersplan met onze klimaatambities.


Circulair ondernemen
Niet alleen de particulieren, maar ook de bedrijven moeten aangesproken worden. Stimuleer dus de West-Vlaamse intercommunale WVI om het duurzaamheidsbeleid op industriezones scherper te stellen én te doen naleven. En omdat woorden wekken, maar voorbeelden strekken: ondersteun verder initiatieven zoals Brugge geeft Energie of Lekker van Hier, die in de praktijk bewijzen dat het wél kan.


Maak gebruik van de talrijke suggesties in het eindrapport “circulaire strategie” dat een jaar geleden opgeleverd werd. Zet ook de kennis en ervaring in van het provinciaal kenniscentrum Acasus.


Voeding
Ook voeding is belangrijk in het hele verhaal. Stel gronden ter beschikking voor gemeenschaps-landbouw, met een moeilijk woord CSA ofte Community Supported Agriculture, daar zijn in veel andere Vlaamse steden voorbeelden van. Zet ook andere overheden en grootgrondbezitters aan tot dergelijke initiatieven, want ieder moet zijn deel doen.


Klimaat-robuust
Ook al zullen we in de komende jaren dus heel wat klimaatacties ondernemen, we zullen ondertussen ook rekening moeten houden met het feit dat we tegen 2030 ook klimaat-robuust zullen moeten worden. De temperaturen zullen stijgen, water wordt een probleem, en daar moeten we nu iets aan doen, willen we het hier nog dragelijk houden tegen 2030.


Focus dus maar op water en groenbeheer bij grote perceeleigenaars, maak verder werk van ontharding, maar snij niet onnodig nieuwe gebieden aan die nu nog als open ruimtes dienst doen, we zullen ze straks nog hard nodig hebben. Ook niet automatisch de “reeds besliste” industriezones.


Coördinatie
Tot slot nog dit: kies voor een sterk gecoördineerde sturing over alle administratieve diensten heen, want een gewone sterveling vindt anders zijn of haar weg niet in die doolhof. Geef die opdracht aan de mandaathouder waarvan we iets hoger spraken en versterk de klimaatbeleidsgroep: je kan die groep verbreden én activeren, met regelmatig ook tussentijdse rapporten en vooral ook: met tastbare resultaten.


Want als we tegen 2030 de doelstellingen van ons klimaatplan willen halen, dan zullen we ook niet alleen in woorden, maar ook in daden het verschil moeten maken.


De Brugse Grootouders voor het Klimaat.