Actie Brugse grootouders voor het klimaatDe brugse grootouders voor het klimaat hielden op zaterdag 4 mei 2024

een actie op de markt van Brugge.

Toeschouwers konden hun mening geven over stellingen en in een verkiezingshokje

bolletjes kleuren.

Allemaal om mensen te sensibiliseren voor de verkiezingen die er aankomen?

De actie kreeg veel bijval en er was een leuke ambiance!

De Brugse grootouders voor het klimaat hielden vandaag een actie op de grote markt. Toeschouwers konden hun meningen geven over stellingen en in een verkiezingshokje bolletjes kleuren. Allemaal om mensen te sensibiliseren voor de verkiezingen die er aankomen. De actie kreeg veel bijval en er was een leuke ambiance! 
.
5 voor 12 voor ons openbaar vervoer


Vorige zaterdag 6 januari werd de 2de fase basisbereikbaarheid voor

het stads- en streekvervoer uitgerold waardoor o.m. 3.000 haltes afgeschaft worden.


De eerste ervaringen met het nieuwe plan wezen reeds op een groot aantal ernstige tekortkomingen die de basisbereikbaarheid van velen ernstig ondergraaft en

hen in een situatie van vervoersarmoede dreigt te duwen.


Samen met meer dan 30 andere verenigingen voerden Grootouders voor het Klimaat

en actie voor meer en beter openbaar vervoer aan meerdere stations in Vlaanderen.

Ook de Brugse Grootouders waren present !.Klimaatmars 3 december 2023


"Grootouders voor het.klimaat slepenachterwaarts een uitgeputte planeet.

We waren met zo'n 35 Bruggelingenpresent, daar zijn we behoorlijk trots op.

Onze gelijkaardige actie in september aan het Albertplein heeft mensen echt gesterkt om ondanks de sneeuw op te dagen.


"The price of hope is action"
.UITNODIGING


6 november in de Snuffel :Met GVK Brugge willen we de aandacht voor de klimaatcrisis niet laten verslappen !


Om het beleid tot krachtdadige oplossingen te dwingen is een breedgedragen klimaatbewustzijn noodzakelijk.

We willen dat onze klein- en achterkleinkinderen als volwassenen trots kunnen zijn op ons en daar op hun beurt

ook kracht uit kunnen halen.


De verbondenheid die we met jullie allen voelden tijdens de performance van 23/09 deed ons deugd.

Verbondenheid is in tijdens van crisis de belangrijkste kracht – gezamenlijke actie is nodig om een verandering

te bewerkstelligen !


We zoeken verder hoe we dit best kunnen realiseren en willen graag met jullie van gedachten wisselen :
- Wat was voor jullie de sterkte van de actie van 23/9 ?
- Wat waren de zwaktes ?
- Waar moeten we meer op inzetten ?
- Welke concrete acties kunnen we in de toekomst organiseren om onze doelstellingen te bereiken ?
- Kunnen we op de klimaatbetoging van 3 dec. met de Brugse groep een aandachtstrekker zijn ?

- …


Met de werkgroep Lokale Actie komen we samen op maandag 6 november om 18 u (tot 20u)

in de Snuffel

we nodigen jullie hierbij heel graag uit !!


Breng al je creatieve ideeën mee of kom gewoon eens luisteren !
Past deze datum je niet en wil je wel graag meedenken, laat het weten via mail, we houden je op de hoogte !


Hopelijk tot de 6e !
Riet, Jeroen, Hilde , Iñes

.Halen we het nog in Brugge?

Slotmanifestatie Halen we het nog? Performance/flashmob op 23/09/23

Bekijk de film op YouTube: https://youtu.be/QldClsjJu2I


 
.

Het Toekomstcontract 

een project van GVK Brugge i.s.m. scholen

uit de Brugse regio en de steun van stad Brugge


Als grootouders voor het klimaat Brugge wilden we aan de  jeugd enkele handvaten bieden om aan de slag

te gaan met dit supermoeilijke maatschappelijk thema: ‘het klimaat’. Concreet iets doen, hoe groot of klein

dit ook is, helpt immers om niet in passiviteit, angst, doemdenken

of ontkenning te vervallen.  Maar kinderen kunnen dit vanzelfsprekend niet alleen. Een grote rol is weggelegd

voor hun ouders en grootouders!


Daarom ontwikkelden we het ‘Toekomstcontract’.  Leerlingen van 5de/6de leerjaar gaan in gesprek met hun

ouders of grootouders: ze onderzoeken wat mogelijk is  binnen het eigen gezin om hun steentje bij te dragen

en het klimaatprobleem een duwtje in de goede richting te geven. In het contract nemen ze concrete acties

op die zich rond 3 thema’s concentreren : energieverbruik, mobiliteit en voeding. 


Voor dit project stelden we een ‘pakket’ samen.  Het  bestaat uit :

  • uitleg over de opzet en het traject
  • folder voor de kinderen
  • begeleidende brief voor ouders en/of grootouders met verwijzingen naar interessante websites
  • toekomstcontract
  • evaluatieformulier

 

Interesse ?

  • Als school ? Als groep grootouders voor het klimaat ?
  • Neem dan gerust contact met ons op. We bezorgen jullie ‘het pakketje’ Toekomstcontract .
  • Vanuit onze ervaring, geven we jullie graag ook enkele good practices mee .
  • Neem contact op met Riet Blondelle: riet.blondelle@gmail.com
 Standpunt van milieugroepen bij het Openbaar Onderzoek

van 26 april tot 24 juli 2023 over het Beleidsplan Ruimte Brugge.

 

Oproep aan alle milieubewuste Bruggelingen om bezwaar in te dienen tegen

het ruimtevernietigend beleidsplan.

 

Ruimte is schaars en efficiënt gebruik ervan is kostbaar.

Zo wordt de vruchtbare landbouwgro(95 ha) aan de Blankenbergse Steenweg bijvoorbeeld niet als open ruimte aangeduid, omdat op het moment van schrijven van het beleidsplan beleidsmatig beslist werd om ze een harde bestemming te geven voor voetbal, industrie en recreatie, ook al heeft de Raad van State dit beleid nu reeds afgekeurd. Het adviesorgaan GECORO en de Brugse gemeenteraad houden geen rekening met de visie van de Raad van State. 

De ecologisch waardevolle, maar  (de Spie 42 ha) tussen de A11 en de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge is een historischBedreigde driehoe

vochtig poldergrasland, dat niet mag verdwijnen, maar een industriële bestemming heeft. Wegens deze planologische bestemming worden landbouw en natuur in de Spie bedreigd door het Beleidsplan Ruimte BruggBBedreigde driehoek

Een beroep bij het Departement Omgeving en plaatselijke actie door Groen vzw, vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie tegen de milieuvergunning van de Bestendige Deputatie voor industrie in de Spie heeft de beslissing van Minister Demir uitgesteld

omdat de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) haar plan voorlopig heeft ingetrokken. De WVI ziet echter niet af van het indienen van een nieuw industrieplan.

Dit is totaal in strijd met een dringend milieuvriendelijk beleid dat steunt op ecologische principes die meer dan ooit zo belangrijk zijn in het maatschappelijk welzijn.

 De Spie is een plaats waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Dit willen we beschermen. 404 bomen worden gerooid, grachten gedempt en oude riet- en graslanden gebetonneerd. Bovendien is het een erg watergevoelig gebied: tijdens de voorbije wintermaanden stond het vaak helemaal blank! Om dit te compenseren wordt er een bufferbekken gegraven met wat groen rond. Dat is toch ondenkbaar op vandaag? Wat hebben acties als tegelwippen en bomen planten in de stad voor nut, als we de rand volstorten met beton? Het project verhindert dus een betere infiltratie en sparen van water tegen waterschaarste en droogte.

Er is meer: op de Spie staat ook nog een stedelijk gesubsidieerde jachtwachterswoning uit 1730 die op de lijst staat van te beschermen erfgoed. Er mag dus niets aan het gebouw veranderen, maar volledig afbreken zou nu plots door dat beleidsplan wel mogen!

De inplanting van een bedrijventerrein over het geheel van De Spie beschadigt de huidige bestaande open ruimte in het agrarisch landschap en is de ongewenste voortzetting van een slechte ruimtelijke orden


Het Chartreusegebied is historisch, archeologisch en landschappelijk waardevol. Kantoorindustrie wordt het best geplaatst in de met openbaar vervoer

bereikbare stationsomgeving volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Bijkomende gebouwen en verharding in Chartreuse zijn strijdig met natuurverweving en zijn een gevaar voor wateroverlast in het Chartreusegebied dat ook belangrijk is als bufferzone en waterinfiltratiegebied nabij de overstromingsgevoelige Kerkebeek.

Er moet gezocht worden naar een toekomstgerichte invulling van het Chartreusegebied met aandacht voor het integraal behoud van de Groene Gordel met een verrijking als infiltratiegebied. Het infiltratiegebied, met zijn vele insecten, is een onderdeel van het foerageergebied van de beschermde vleermuizenpopulatie.Het Chartreusegebied (24 ha) in de Brugse Groene Gordel is bedreigd met de inplanting van grootschalige industriegerichte kantoorgebouwen

door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenspraak met het Brugs stadsbestuur.


De Dudzeelse polder (meer dan 150 ha) is een achterhaald planologisch havengebied met grote biodiversiteit en grotendeels erkend Europees Vogelrichtlijngebied.


Indien de achterhavenplannen uitgevoerd worden met inbegrip van de verbreding van het Boudewijnkanaal voor grote zeeschepen tot aan de A11, zal in de toekomst het overblijvende 150 ha natuurcompensatiegebied en grotendeels Vogelrichtlijngebied in de Dudzeelse Polder vernietigd worden door havenontwikkeling.Dit is in deze problematische tijd inzake klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en ruimtelijke ordening totaal onverantwoord. De havenplannen moeten dus dringend milieuvriendelijker woBeste medeburger, door samen bezwaar in te dienen tegen dit misleidend Beleidsplan Ruimte Brugge geven we alvast een krachtig signaal aan de politici.

 

Bezwaar indienen aan het College van Burgemeester en Schepenen tot en met einde openbaar onderzoek op 24 juli.

 

V via aangetekende zending aan het College van Burgemeester en Schepenen

p.a. Cluster Omgeving

VZW bescherm Bomen en Natuur: Ivan De Clerck 0496/1643

Actiegroep RED DE SPI

Groen VZW: Erik Ver Eecke 0475/8

ZONDER SOCIAAL BELEID

FAALT HET KLIMAATBELEID


Lees hier artikel 'Zonder sociaal beleid faalt het klimaatbeleid' van Pieter Leroy gepubliceerd in S&D. 

WEBSITE ONLINE


Met trots stellen wij, Grootouders voor het klimaat Brugge, onze nieuwe website voor. Neem een kijkje op de verschillende pagina's en investeer samen met ons in een groenere toekomst.